Icon Collap
Đóng menu
HomeProduct

Products

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)

Cảm biến đo biến dạng (Strain Gages)

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement Transducers)

Cảm biến đo dịch chuyển (Displacement Transducers)

Thiết bị đo độ lún (Extensometers)

Thiết bị đo độ lún (Extensometers)

Piezometers

Piezometers

Cảm biến đo lún (Settlement Sensors)

Cảm biến đo lún (Settlement Sensors)

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)

Cảm biến đo ứng suất (Pressure Cells)

Cảm biến tải trọng (Load Cells)

Cảm biến tải trọng (Load Cells)

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang (Inclinometers)

Cảm biến đo nghiêng – chuyển vị ngang (Inclinometers)

Cảm biến độ nghiêng (Tiltmeters · Pendulums)

Cảm biến độ nghiêng (Tiltmeters · Pendulums)

Thiết bị đọc dữ liệu cầm tay (Readouts)

Thiết bị đọc dữ liệu cầm tay (Readouts)

Dataloggers-software

Dataloggers-software

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Cảm biến đo ứng suất (Stressmeters)

Cảm biến đo biến dạng (Fiber Optic)

Cảm biến đo biến dạng (Fiber Optic)

Cảm biến đo nhiêt độ (Temperature)

Cảm biến đo nhiêt độ (Temperature)

Miscellaneous

Miscellaneous

Vibration Monitoring

Vibration Monitoring

Custom Products

Custom Products

Thiết bị cho mượn (Rentals)

Thiết bị cho mượn (Rentals)

Product Warranty

Product Warranty

Thiết bị ngừng sản xuất (Discontinued)

Thiết bị ngừng sản xuất (Discontinued)